Program

Forskning föder framtiden

- presentation av resultaten från forskningsprogrammet AquaAgri och framtidsdiskussion

Moderator: Annika Åhnberg

12.00 – 12.50 
Registrering & Lunch
12.50 – 13.00
Välkommen
13.00 - 13.10
Livsmedelsstrategin blir verklighet genom samverkan
Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen, ordförande Sweden Food Arena
13.10 - 13.30
Så kan samverkan ge värdefulla synergieffekter
Åke Iverfeldt, vd Mistra
Johanna van Schaik Dernfalk, chef Avd för Areella Näringar, Formas
Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen, ordförande Sweden Food Arena
13.30 - 14.00
Local to global ocean food systems for global sustianability 
Barry Costa-Pierce, Executive Director, UNE NORTH: The Institute for North Atlantic Studies, Wallenberg professor, SWEMARC, Göteborgs universitet.
14.00 - 14.40
Hållbar matproduktion i cirkulära system
14.00 – 14.20 Nya arter för hållbar odling - havskatt och hummer
Innovativa löningar för utveckling av marint vattenbruk med hög kvalitet i Sverige – fokus på miljömässig och ekonomisk hållbarhet - Kristina Snuttan Sundell, professor, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.
Inspel från bl.a. skärgårdsföretag
14.20 – 14.40 Utfodring med hållbara råvaror
Mjölk på gräs och biprodukter - Kjell Holtenius, professor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU.
Inspel från bl.a. Emma Ivarsson, SLU
14.40 - 15.10
Kaffe & posterutställning
15.10 - 15.30
Resurseffektiv odling
Bättre utbyte av skördepotentialen och minskad miljöpåverkan genom precisionsodling - Bo Stenberg, forskningsledare, Institutionen för mark och miljö, SLU.
Inspel från bl.a. CG Pettersson, Lantmännen
15.30 - 15.50
Innovativa grödor
Fleråriga spannmålssorter kan bli viktiga komponenter i robusta och hållbara produktionssystem - Anna Westerbergh, forskningsledare, Institutionen för växtbiologi, SLU.
Inspel från bl.a. Bo Gertsson, Lantmännen, och Kjell Sjelin, Hånsta Gård
15.50 - 16.10
Utveckling av en ny näring - hinder och möjligheter
Hållbar storskalig odling av makroalger i Sverige – Henrik Pavia, professor, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.
Inspel från bl.a. Elisabet Brock, vd Kosteralg AB
16.10 - 16.30
Vägar framåt för fortsatt utveckling
Paneldiskussion med finansiärer, sakkunniga och politiker.